Torgny Lindgrens Ormens väg på hällebergeti gymnasieskolans svenskundervisning? : En studie om en romans didaktiska potential för kombinerad undervisning om värdegrund och ämneskunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker Torgny Lindgrens roman Ormens väg på hälleberget och dess didaktiska potential vad gäller det dubbla uppdraget i skolan. Inledningsvis avhandlas en rad teoretiska förhållningssätt vad gäller den rådande synen på såväl läsning som skönlitteraturens relation till läsaren. Därefter följer en analys av romanen som tar stöd i tidigare forskning kring Lindgrens författarskap samt redan existerande analyser av verket i fråga. I den sista och avslutande delen diskuteras resultatet av analysen i relation till skolans värdegrundsuppdrag samt kunskapsuppdrag som tillsammans utgör det dubbla uppdraget. Stilen i boken har didaktiska möjligheter vad gäller ämneskunskaper för svensklärare och den tematik som presenteras under analysdelen erbjuder en rad ämnen att ta avstamp i vad gäller värdegrundsuppdraget. Resultatet tyder på att Ormens väg på hälleberget har mycket goda didaktiska möjligheter och att lärare, med rätt förberedelse, med fördel kan använda sig av verket för att förverkliga det dubbla uppdraget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)