Kompetensutveckling - En intervjustudie med sju lärare angående deras syn på fortbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Malin Nordström Foucard; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Engelsk titel:Professional development – an interview-based study with seven teachers regarding their view on extended education within their professionNyckelord:Kompetensutveckling, fortbildning, lärares professionsutveckling, kollegialt lärande, matematiklyftetSammanfattning:Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, och ett av sätten är genom olika former av fortbildning. Så tidigt som på 1800-talet började lärare att arrangera olika möten på eget initiativ i Sverige för att få utöka sin kompetens tillsammans med andra lärare, något som senare kom att styras mer av staten. I samband med att elevernas resultat sjunkit i internationella kunskapsmätningar så har staten identifierat ett behov av att fortbilda lärarna i syfte att förändra undervisningen. Syftet med den här studien har varit att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur fortbildning påverkar lärares yrkesprofession, vad de kan påverka kring fortbildning och vad de uttrycker att de har för behov av fortbildning. Datainsamlingen i den här kvalitativa studien har skett genom intervjuer som har spelats in och därefter har materialet transkriberats och analyserats utifrån en tematisk analys. Resultaten i den här studien visar att lärare har ett behov av att få fortbildning och att lärarna önskar mer inflytande i vad som ska ske i fortbildningen. Då intervjun skett med sju stycken lärare från tre olika kommuner i Västsverige kan inte resultaten ses som en generell uppfattning kring fortbildning, men min studie kan bidra med hur några lärare uppfattar fortbildningen och hur den går till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)