Dina fantasiparker i norr : En visuell diskursanalys av svenska nationalparkers turistbroschyrer rörande områden av fjällnatur och samebyar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar till att skapa insikt och kunskap kring turistiska diskurser rörande natur, genom att undersöka vilka bilder och representationer kring natur i de svenska nationalparkerna som framhävs i turistbroschyrer, hur människa-natur-relationer framställs men även vilka implikationer det kan framkalla. Med ett avgränsat fokus på nio nationalparker som uppfyller kriterierna av fjällkaraktär eller inbegriper renskötande samebyar. Genom en visuell diskursanalys som metod har turistbroschyrernas bilder, texter och kartor analyserats med applicering av Foucaults diskursperspektiv där makt, kunskap och sanning är centrala begrepp. Resultatet denna studie påvisar är att de diskursiva formationerna består av tre huvuddrag gällande naturen. Den framställs som något exotisk, externt, sublimt, orörd och förhistorisk, men även som en tillgänglig och romantiserad plats för just turisten ifråga samtidigt som naturen porträtteras som något speciellt för Sverige vilket då också symboliserar dess identitet. Turisten porträtteras även som tillfällig besökare, vars relation till naturen särskiljs från samers, vilka istället framställs som ”naturliga” sevärdheter för turisten. Allt som allt resulterar denna studie i ett igenfyllande av en kunskapslucka gällande olika praktikers framställande av representationer kring svenska nationalparker, samtidigt som den påvisar liknande representationer som tidigare studier resulterat i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)