INFLUENCER MARKETING: Inspiration och rekommendation eller manipulation och överkonsumtion? - En kvantitativ studie om attityder till influencer marketing på Instagram.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska, unga kvinnors attityder till reklam på Instagram med fokus på influencer marketing. Teori: Persuasion Knowledge Model, Social Influence Theory Metod: Surveyundersökning Material: Instagraminlägg från influencers och företag, svar från surveyundersökning som riktar sig till svenska kvinnor i åldrarna 16-25 år. Resultat: Studien visar att attityden till reklam på Instagram generellt är negativ. När det gäller influencer marketing råder dock en viss ambivalens. En stor del av respondenterna uttrycker kritik och en negativ attityd till fenomenet samtidigt som mer än 68 procent någon gång eller oftare köpt en produkt som en influencer gjort reklam för. Reklamen från influencers uppfattas som mer estetiskt tilltalande men studien visade även på ett samband mellan benägenheten att köpa en produkt och influencers som står bakom reklamen. En positiv attityd till influencern i fråga resulterar i större fallenhet att köpa en produkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)