EU:s civila och militära operationer - hur legitima är de? En komparativ fallstudie av hur EU:s operationer uppfattas lokalt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur legitima EU:s civila och militära operationer är. Studien är en komparativ fallstudie av tre operationer utförda av EU; European Union Training Mission Mali, Aceh Monitoring Mission samt The European Integrated Rule of Law Mission for Iraq. Tillvägagångssättet för att mäta legitimiteten är grundat i ett teoretiskt ramverk med fyra förklaringar till hur legitimitet på lokal nivå kan uppnås, som appliceras på de tre fallen. Uppsatsen visar att EU:s operationer har varierande värden sett utifrån våra olika förklaringar till legitimitet. Slutsatsen är att operationerna är legitima när det gäller samarbeten med internationella och regionala aktörer. Studien visar även att EU har en tydlig målsättning att stärka den territoriella kontrollen för staterna där operationerna äger rum genom uppbyggnaden av offentliga myndigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)