Att utveckla en säljstyrka : En undersökning angående Securitas Aroundios säljutbildning och coachning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Sammanfattning

Denna uppsats syftar till att utvärdera företaget Securitas Aroundios säljutbildning och

coachning utifrån de berörda anställdas perspektiv i Linköping. Det är av vikt för företaget att

få en uppriktig återkoppling från de anställda rörande utbildningen och coachningen. Ingen

tidigare utvärdering har skett där utomstående parter varit delaktiga. Genom att utföra en

utvärdering kan ett företag se om något behöver åtgärdas eller förändras.

Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning där de anställda på Securitas Aroundio i

Linköping intervjuades. Samtliga intervjuer skedde på Aroundios huvudkontor i Linköping

den 5 maj 2008. Samtliga av respondenterna gav sitt medgivande till att intervjuerna spelades

in och i samband med detta fördes även anteckningar. Intervjufrågorna utgick från en

semistrukturerad intervjuguide, vilken behandlade undersökningsområdena bestående av

säljutbildningen och coachningen hos Aroundio.

Resultatet som erhölls från intervjuerna indikerar att Aroundios säljutbildning och coachning

upplevs som adekvat. Detta grundas på att samtliga parter generellt sett är nöjda med

säljutbildningen och coachningen. Slutsatsen är att Securitas Aroundio uppfyller deras mål

med utbildningen och coachningen, då företaget ger säljarna de verktyg de behöver för att

kunna arbeta självständigt och det stöd de behöver i sitt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)