Entreprenörskapets interaktion med kontexten : producentföreningen Jord på trynets uppstartsprocess

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Entreprenörskap bidrar till utveckling och är en förutsättning för företagande. Förutsättningarna för organisationer är också ständigt i förändring, vilket gör det intressant att studera entreprenörskap och dess kontextuella omständigheter. Studier inom entreprenörskap har till stor del fokuserat på den enskilda entreprenören och inte på entreprenörskapet som en process i sin omgivning. Det gör att en helhetsbild går förlorad. Att beskriva den KRAV-anslutna ekonomiska föreningen Jord på trynets uppstart är intressant för förståelsen för hur och varför en producentförening bildas. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kontexten interagerar med den entreprenöriella processen. Målet är främst att skapa förståelse för hur den kontext en förening verkar i kan påverka den entreprenöriella processen, men också att i mindre utsträckning visa hur denna process i sin tur kan påverka kontexten. Uppsatsen är främst fokuserad på den sociala och institutionella kontexten, eftersom det under intervjun framgick att det är de två dimensionerna som är mest betydande. Syftet uppfylls genom att studera den ekonomiska föreningen Jord på trynet i form av ett samtal med en av grundarna, Magnus Börjeson, samt genom att studera tidigare forskning inom entreprenörskap med fokus på entreprenöriella processer och kontext. Uppsatsen har en induktiv ansats och den kunskapsteoretiska ståndpunkten är tolkningsinrikta då avsikten är att förstå och tolka den socialt upplevda verklighet under uppstarten av Jord på trynet. Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på tidigare forskning som har studerat och försökt konkretisera entreprenörskap genom att se det som en entreprenöriell process. Kontexten påverkar sin omgivning och är därför intressant att studera vid entreprenöriella processer. Empirin beskriver Jord på trynets uppstartsprocess och kontextuella förutsättningar som har haft betydelse för grundandet av föreningen. I studien framgår det att en förenings entreprenöriella process i hög grad påverkas av dess kontext. I Jord på trynets entreprenöriella process identifierades fyra faser: upptäckten och skapandet av möjligheter, uppstarten av föreningen, genomförandet av uppstarten och utvecklingen av föreningen, i vilka kontexten interagerade. Det framgår även att processen har påverkat den sociala och institutionella kontexten samt att enskilda individers kontext påverkar föreningen. Däremot är inte enskilda individer avgörande för genomförandet. Vår studie bidrar till en ökad förståelse för att den entreprenöriella processen och kontexten i hög grad interagerar med varandra och att den entreprenöriella processen är en process som ser olika ut beroende på en mängd faktorer och omständigheter. Det gör att en generell bild över olika entreprenöriella processer inte går att skapa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)