Logistik : Nyckeln till fortsatt framgång för e-handel?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Författare: Klas Jonasson; Andersson Robert; [2015]

Nyckelord: logistik; informatik; supply chain;

Sammanfattning: Senaste åren har det skett en markant ökning inom e-handelsbranschen. I och med denna ökning spelar logistiken en allt större roll för företagen i att skapa sig konkurrensfördelar. Detta betonas i tidigare forskning, där logistiken har identifierats som en stor faktor för att lyckas inom e-handelsbranschen.   Syftet med rapporten är att bidra till att fylla den kunskapslucka som finns när det gäller logistiken kring e-handel.   Vi har tillsammans med vårt fallföretag identifierat fem stycken fokusområden som vi valt att studera närmre. Dessa områden är leverantörsrelation, lager, prognoser, informationshantering och kundrelation.   Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer på ett fallföretag för att få fram nyanserad data. Tillförlitlighet uppstod genom ett flertal intervjuer med personer som alla innehar stora kunskaper om värdekedjan och där vi har kunnat jämföra vissa svar.     Resultatet i denna rapport utgörs av analyserad data från den undersökning som gjorts på fallföretaget. Det kretsar kring de fem fokusområden som tidigare beskrivits.   I diskussionen framkom att det finns stora förbättringsmöjligheter för en effektivare logistik i alla fokusområdena. Det framkom även, att genom att lägga mer fokus på verksamhetens logistik kan företag nå konkurrensfördelar i en snabbt växande och konkurrenskraftig marknad.   I slutsatsen kunde vi ge svar på de frågeställningar vi hade och har därmed uppfyllt syftet med rapporten. E-handelns framgång beror till stor del på hur logistiken hanteras. I detta arbete kan man inte bara fokusera på själva leveransen av produkten/tjänsten. Det är lika viktigt att hantera de processer som ingår i början och i mitten av kedjan för att kunna erbjuda en bra slutprodukt. Att ha en strategi för hur kommunikationen med kund och leverantör ska upprätthållas är en fördel för att kunna fatta snabba beslut och bygga hållbara relationer. Att verksamheternas information är integrerad erbjuder dessutom hjälp för att effektivisera processerna och beslutsfattandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)