Ett liv mellan två världar : En kvalitativ studie om fyra kurdiska flickors integrastion i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Författare: Rosie Khoury; [2004]

Nyckelord: Invandrarflickor; Kultur; Identitet; Integration;

Sammanfattning:

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att ge en blid av hur kurdiska invandrarflickor skapar en identitet i samband att de växer upp i en annan kultur än deras föräldrar gjort. Fokus riktas därmed mot två delsyften: dels de begränsningar och möjligheter att integreras i det svenska samhället som flickorna har, dels vilken inverkan den dubbla kulturtillhörigheten har på deras identitetsskapande. Studien var kvalitativ och hade en hermeneutisk ansats. Det empiriska materialet byggdes på halvstrukturerade intervjuer med fyra kurdiska flickor som går i årskurs nio i Fittjaskolan i Botkyrka kommun. Analysen har utförts utifrån tidigare forskning samt två teoretiska perspektiv: integrationsteori och identitetsteori. Undersökningens resultat visade att kurdiska flickor har svårt att integreras i det svenska samhället på grund av föräldrarnas hårda regler och rädsla för rykten. De befinner sig i en situation där de påverkas av två kulturer som därmed även påverkar deras identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)