Informationssökning bland nyblivna mödrar : En deskriptiv tvärsnittsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: Graviditet och tidigt moderskap är perioder då kvinnor aktivt söker ny kunskap.

Tillgången till hälsorelaterad information är enorm men kvaliteten på innehållet varierar

mellan olika källor. För att kunna göra informerade val i hälsofrågor behöver mödrar

evidensbaserad information, och det är en barnmorskas ansvar att kunna guida dem till

högkvalitativa källor. Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga nyblivna mödrars

informationssökning samt att undersöka om det finns samband mellan informationssökning och

olika sociodemografiska bakgrundsvariabler. Metod: Undersökningen baserades på delar av en

pilotstudie inför ett större europeiskt projekt och data från 137 enkäter till nyblivna mödrar

analyserades. Resultat: De mest använda informationskällorna bland mödrarna var

barnavårdscentral och vårdsidor på Internet, således källor som tillhandahåller evidensbaserad

information. Nästan lika populärt var dock att vända sig till familj och vänner och till

Internetforum, där kvaliteten på informationen kan variera och ibland skapa missförstånd och

oro. Slutsats: Barnmorskor bör därför hålla sig uppdaterade på det informationsflöde som

finns, känna till vilka informationskällor deras patienter använder och vilken typ av

information de hämtar. De bör också kunna guida sina patienter till högkvalitativ information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)