Är äldreomsorgen redo för en ny kris? : En kvalitativ undersökning av hur biståndshandläggningen inom äldreomsorgen förändrats som en följd av Covid-19 pandemin åren 2020–2022

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Socialt arbete

Sammanfattning: Den svenska krisberedskapen har i många fall visat sig innehålla allvarliga brister. Socialtjänsten i Sverige har en uttalad roll i den svenska krisberedskapen. Socialtjänsten utgör på så sätt det yttersta skyddet för kommunens invånare och de som vistas i kommunen både till vardags och i händelse av kris. Det är i detta spänningsfält, och med covid-19-pandemin i retrospektiv, som detta examensarbete tagit sin plats. Examensarbetet har utforskat vilka förändringar biståndshandläggningen inom äldreomsorgen genomgått till följd av denna händelse. Undersökningen har frågat de som ger tillträde till de gemensamt finansierade stödet, biståndshandläggare i äldreomsorg, om situationen, inledningsvis, under och till följd av covid-19-pandemin. En kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer har visat att det skedde hastiga förändringar i biståndshandläggningen till följd av covid-19-pandemin, möten med såväl klienter som kollegor hanterades till stor del med hjälp av telefon eller digitala kanaler som Zoom eller Skype. Arbetet började hanteras från hemmet i större utsträckning och det finns en önskan om bättre förberedelser inför framtida samhällskriser hos biståndshandläggarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)