Om straffande vitens skälighet : Och gränsdragningen mellan normerat skadestånd samt straffvite

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Andreas Bullarbo; [2016]

Nyckelord: Vite; straffvite; normerat skadestånd; oskälighet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)