Pocahontas och undervisning för hållbar utveckling - en komparativ studie om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar Virginia Watsons skrivna verk Indianprinsessan Pocahontas (1925) och Disneys animerade film Pocahontas (1995). Syftet med analysen är att undersöka vilka sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsteman som framträder i respektive verk och vilka förändringar som förekommer i adaptionen gällande hållbar utveckling. Uppsatsen utgår från Linda Hutcheons (2006) adaptionsteori och analysen tillämpar en komparativ metod. Analysen visar att båda verken innehåller liknande tematik inom hållbarhetsperspektivet. Analysen visar även att filmatiseringen har större fokus på vissa teman inom ekologisk och social hållbarhet, där filmens estetik används för att klargöra de kontraster som råder. Disneys fokus på att framställa kontraster innebär att andra teman har reducerats. Filmens sätt att skildra motsatser gör det därför lättare för elever i åk 4-6 att orientera sig i verket i förhållande till Watsons bok som kan kräva en djupare tolkningsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)