Tillämpning av teori vid översättning Christiane Nords analysmodell applicerad på en spansk medicinsk text

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Jennie Bengtsson; [2009-10-22]

Nyckelord: Översättning; källtextanalys; medicinsk text; spanska;

Sammanfattning: I arbetet med uppsatsen har en medicinsk text översatts och den teoretiska bas som använts är Nords modell för källtextanalys. Den typ av översättning som eftersträvats är en instrumentell typ, vilket innebär att mottagaren ska läsa måltexten som ett original och inte som en översatt text. Utifrån det valet analyseras de extratextuella faktorerna: textfunktion, mottagare, tid och plats, medium samt motiv. Analysen visar att källtexten och den kommande måltexten skiljer sig åt vad det gäller tid och plats medan de övriga faktorerna kan anses vara likvärdiga. Därefter analyseras de intratextuella faktorerna: ämne, presuppositioner, komposition, icke-verbala element samt lexikon. Utifrån det läggs fokus på terminologi (lexikon) och skillnader i mikrostruktur mellan käll- och målspråket. I arbetet med terminologin framgår det att det vetenskapliga medicinska språket i Sverige har förändrats och att latinska och grekiska termer inte längre är ett självklart val ens i en text som vänder sig till specialister. Detta innebär att det måste finnas en balans mellan de latinska, grekiska och svenska termerna som motsvarar mottagarens förväntningar. Terminologidiskussionen fokuseras därför på hur denna balans har skapats i måltexten. Skillnaderna i mikrostruktur mellan svenskan och spanskan leder i arbetet med översättningen till förändringar som är nödvändiga ur grammatiskt perspektiv och som kommer sig av att spanskan och svenskan utgör olika språksystem med olika normer. Vidare leder det till andra ändringar som görs i syfte att följa språkliga preferenser på svenska. Under arbetet med översättningen har målet hela tiden varit att producera en måltext som mottagaren upplever som ett original.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)