Tillämpning av teori vid översättning Christiane Nords analysmodell applicerad på en spansk medicinsk text

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Jennie Bengtsson; [2009-10-22]

Nyckelord: Översättning; källtextanalys; medicinsk text; spanska;

Sammanfattning: I arbetet med uppsatsen har en medicinsk text översatts och den teoretiska bas somanvänts är Nords modell för källtextanalys. Den typ av översättning som eftersträvatsär en instrumentell typ, vilket innebär att mottagaren ska läsa måltexten som ettoriginal och inte som en översatt text. Utifrån det valet analyseras de extratextuellafaktorerna: textfunktion, mottagare, tid och plats, medium samt motiv. Analysenvisar att källtexten och den kommande måltexten skiljer sig åt vad det gäller tid ochplats medan de övriga faktorerna kan anses vara likvärdiga. Därefter analyseras deintratextuella faktorerna: ämne, presuppositioner, komposition, icke-verbala elementsamt lexikon. Utifrån det läggs fokus på terminologi (lexikon) och skillnader imikrostruktur mellan käll- och målspråket.I arbetet med terminologin framgår det att det vetenskapliga medicinska språket iSverige har förändrats och att latinska och grekiska termer inte längre är ett självklartval ens i en text som vänder sig till specialister. Detta innebär att det måstefinnas en balans mellan de latinska, grekiska och svenska termerna som motsvararmottagarens förväntningar. Terminologidiskussionen fokuseras därför på hur dennabalans har skapats i måltexten. Skillnaderna i mikrostruktur mellan svenskan ochspanskan leder i arbetet med översättningen till förändringar som är nödvändiga urgrammatiskt perspektiv och som kommer sig av att spanskan och svenskan utgörolika språksystem med olika normer. Vidare leder det till andra ändringar som görs isyfte att följa språkliga preferenser på svenska.Under arbetet med översättningen har målet hela tiden varit att producera enmåltext som mottagaren upplever som ett original.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)