Suicidprevention och hopp från broar : Utvärdering av suicidpreventiva skyddsbarriärer på Västerbron

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Cecilia Norlander; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Några av de mest kända suicidplatserna i världen är platser som möjliggör hopp från en hög höjd. Det finns flera studier från kända landmärkesbroar som visar att införandet av skyddsbarriärer har haft en negativ effekt på förekomsten av suicid och suicidförsök.

Tillgänglighet och socialkulturell acceptans är avgörande när en person väljer suicidmetod. Forskningen visar att suicid är en impulsiv handling och att den suicidala krisen är både kort och övergående. En del av samhällets suicidprevention är att begränsa tillgången till metoder och medel för suicid till exempel genom att montera räcken på broar. Ett potentiellt problem vid åtgärder i form av begränsningar i tillgången till medel och metod är att åtgärden skulle kunna leda till att personen som hindras i sitt suicidförsök helt enkelt kommer att försöka igen vid en annan plats. Studier tyder dock på att människor som stöter på hinder när det gäller tillgången till vald metod kommer att skjuta sina planer på framtiden eller avstå helt. Om det skulle förekomma substitution har den därför endast begränsad effekt.

Den plats där flest suicid och suicidförsök sker i Stockholms län är Västerbron i centrala Stockholm. Västerbron har under lång tid varit relaterad till suicidrelaterade händelser och uppfyller kriterierna för ett så kallat suicide hotspot. Under sommaren 2012 började monteringen av fysiska barriärer i form av påbyggnadsstaket på Västerbron. I september 2012 fanns räcken på plats på brons östra sida. I augusti 2013 var motsvarande barriärer monterade även på den västra sidan.

En viktig del av ett systematiskt säkerhetsarbete är en kontinuerlig förbättring. För att möjliggöra förbättring måste åtgärder som vidtas utvärderas. En interrupted time series-analys med hjälp av en linjär regressionsmodell har genomförts med syfte att undersöka om det i tidsserien kan observeras någon effekt av införandet av skyddsräcken på Västerbron.

Analysen visar inte någon statistiskt signifikant effekt av införandet av räcken på förekomsten av suicidlarm till Västerbron. Det kan observeras en kraftig ökning i det totala antalet suicidlarm i Stockholms län från 2012 vilket sammanfaller i tid med införandet av räckena på Västerbron. En möjlig confounder skulle därför kunna vara en förändring i registreringen av suicidlarm vilket kan störa den mätbara effekten av skyddsräckena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)