Anestesisjuksköterskans upplevelser om vilka faktorer som kan påverka oro hos barn som ska genomgå anestesi : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Författare: Billy Ludvigsson; [2017]

Nyckelord: barn; faktorer; anestesi; anestesisjuksköterska;

Sammanfattning: Barn upplever ofta oro inför sjukhusbesök. Ett av de moment som denna oro beror på är operation med tillhörande anestesi. Tidigare forskning har visat på att barns oro vid operation är korrelerad med postoperativ smärta och vårdtid. Anestesisjuksköterskans uppgift är att lindra denna oro, men för att kunna göra detta i så stor utsträckning som möjligt krävs det att de faktorer som påverkar nivån av oro identifieras. Syftet med denna uppsats var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser om vilka faktorer som påverkar oro hos barn som ska genomgå anestesi. Den metod som valdes var kvalitativ metod med induktiv ansats. Datainsamlingen bestod av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Resultatet bestod av tre huvudkategorier; föräldrarna hade betydelse för den perioperativa miljön, teamets egenskaper och inverkan, samt förberedelse inför operation och anestesi. Dessa tre kategorier bestod i sin tur av flera underkategorier som utgör de faktorer som påverkar oro. Något som utmärker flera av dessa faktorer är att de i många fall går att påverka med riktade och medvetna insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)