Psykisk ohälsa bland unga fotbollsspelare på elitnivå : Upplevelsen, påverkan och hanteringsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Karol Michalski; Divar Matte; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att intervjua gymnasieelever som går på en nationell godkänd idrottsutbildning, deltagarna spelar fotboll på elitnivå. Syftet är att undersöka om hur den psykiska ohälsan upplevs bland unga elitidrottare. Frågeställningar: Hur upplevs psykisk ohälsa bland unga elitidrottare? Vilka faktorer har påverkat psykisk ohälsa? Hur hanterar deltagarna psykisk ohälsa? Metod För att få svar på frågeställningar intervjuades fem deltagare som studerar på en nationell godkänd idrottsutbildning. Deltagarna är 18 år. En semistrukturerad intervjuguide användes för att få ut så breda svar som möjligt. Varje intervju spelades in med hjälp av två Smartphone från Apple. Därefter transkriberades intervjuerna och analyserades av båda författarna med hjälp av kodning. Koder skapades genom att studera meningar och hitta passande koder för psykisk ohälsa. Resultat Resultatet visade att varje spelare med en nuvarande eller tidigare skada hade många olika former med psykisk ohälsa. Resultatet visade också att det är många faktorer som har påverkat psykisk ohälsa och orsaker kan skilja sig från individ till individ dock är det många orsaker som återkommer för varje individ. De mest förekommande orsakerna till psykisk ohälsa är skador, brist på tid att spendera med vänner och familj, att hinna med skolan och för liten omtanke från klubbens sida under skadeperiod. Slutsats Denna studie har visat att en ung elitsatsande fotbollsspelare ställs inför många krav och förväntningar varje dag som kan leda till psykisk ohälsa och detta måste förebyggas i framtiden genom att underlätta för spelarna med ett bättre samarbete mellan klubbarna, skolan och familjen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)