En sammanställning av studentuppsatser inom bostadsrättsfinansiering

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Finansiering på den svenska fastighetsmarknaden har sett en förändring från innan finanskrisen till nu. Detta gäller både för privatpersoners finansiering av bostadsköp till fastighetsbolagens finansiering för projekt och tillväxt. Detta har skapat en förändring i vart man finner sitt kapital till finansiering. När banker har gjort om sina utlåningsvillkor med exempelvis bolånetak har privatpersoner, om de inte kan få ihop till kapitalinsatsen, hittatandra lösningar såsom blancolån för att finansiera kvarvarande del. Fastighetsbolagen har också genomgått en utveckling kring finansiering där man börjat utnyttja nya finansieringsmetoder men som ofta då används som komplement till det klassiska banklånet. Denna uppsats syftar till att undersöka vad som har skrivits om i studentuppsatser på master och kandidatnivå för att se trender på utvecklingen kring bostadsrättsfinansiering. Det som kommer analyseras i studien är därmed studentuppsatser som skriver om ämnet bostadsrättsfinansiering. En litteraturstudie har utförts för att sammanställa uppsatserna för att få en bra bild över de trender som har uppkommit under tidsspannet 2007-2019.Sammanställningen undersöker både de finansieringsmetoder som nämns men också olika hållbarhetsaspekter i uppsatserna för att se om det finns trender att analysera. Resultatet från studien indikerar att hypotekslån har varit det mest omnämnda ämnet i studentuppsatser över hela tidsspannet för konsumenter medans för företagen var den mest omnämnda metoden obligationer. De trender som man kan se från resultatet är att under de senare åren har det introducerats många nya finansieringsmetoder i uppsatserna, ett exempel på detta kan vara gröna obligationer som blivit skrivits om tre gånger på två senaste åren. Detta kan tyda på att ekofinansiering är en växande trend i samhället. Uppsatsernas fokus kring hållbarhetsaspekterna social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet över tidsspannet som analyserades, visade resultatet en förändring över tid där uppsatserna från det tidiga skedet i tidsspannet nästan uteslutande handlade om ekonomiskt hållbarhet, uppsatserna skiftade sedan fokus mot en blandning av både social och ekonomisk hållbarhet. Under de sista åren har även den ekologiska delen av hållbarhet fått fokus i vissa av uppsatserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)