Mödrars upplevelser av omvårdnaden på en BB-avdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Att föda barn och bli förälder är en känslosam livshändelse, där flera olika behov av omvårdnad uppkommer. Målet med postpartumvård på BB-avdelning är att barnmorskor och sjuksköterskor i team med andra professioner, ska ge råd och stöd samt möta de behov av omvårdnad som följer efter en förlossning. Tidigare forskning har visat att information kring förlossning och graviditet överskuggar information om tiden efter förlossning, vilket indikerar på att mer fokus behövs på postpartumperioden.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa mödrars upplevelse av omvårdnaden på en BB-avdelning.Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Efter att sökblock skapats med ämnesord, fritextord samt synonymer, genomfördes databassökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO. Tolv vetenskapliga artiklar, relevanta för syftet, valdes ut och granskades, syntetiserades och sammanställdes. Analysen utfördes med inspiration av metasyntes.Resultat: Resultatet presenteras genom tre kategorier; Organisation och miljö där mödrars upplevelse påverkades av organisationens rutiner och fysiska miljö samt personalens tillgänglighet och kontinuitet, Professionell vård där kompetent vårdpersonal och tillit, individanpassad vård, positivt bemötande och överensstämmande råd framkom som betydelsefullt, Information och stöd, där information önskades vad beträffar hemgång, egenvårdsråd samt skötsel av barnet.Konklusion: Mödrar upplever att omvårdnaden på en BB-avdelning påverkas av hur organisationen är uppbyggd vad beträffar rutiner och tillgänglighet. Även kontinuitet och vårdpersonalens förmåga och möjlighet att ge personcentrerad omvårdnad påverkar. Information, överensstämmande råd och ett positivt bemötande från vårdpersonalen är betydande för mödrarnas upplevelse av omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)