Man hittar ju sina vägar för man är så illa tvungen : 6 mödrar om att hjälpa sina barn med ASD med deras personliga hygien

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Trots att studier visar att personer med autismspektrumdiagnos (ASD) ofta behöver hjälp med att sköta sin personliga hygien, samt att mödrar till barn med ASD ofta behöver assistera dem i deras aktiviteter i dagliga livet (ADL) saknas det forskning om vad detta stöd faktiskt består av. Syftet med den aktuella studien är att öka kunskapen om mödrars erfarenheter av att hjälpa ungdomar med ASD med deras personliga hygien samt med påklädning. 3 flickmödrar och 3 pojkmödrar intervjuades om hur de hjälpte sina barn med Dusch/Tvätt, Hårvård, Naglar, Påklädning, Tandborstning, Toalettbesök, Torka sig efter toalettbesök samt Torka sig med handduk. Flickmödrar fick också frågor om Menstruation. Analysen baserades på Anthony Giddens' teorier om Modernitet och Självidentitet. Intervjuerna skrevs om till 6 narrativ, vilka analyserades tillsammans med relevanta delar från intervjuerna. Resultatet presenteras som 3 huvudteman. Resultatet visar bland annat att ungdomarna hade ett omfattande hjälpbehov och att mödrarna hjälpte sina barn både fysiskt och verbalt. Mödrarnas förståelse för och lojalitet gentemot barnen och deras svårigheter var förhållandevis hög medan deras tillit till sakkunniga var relativt låg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)