Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. Omvårdnad ska ges med respekt för alla människors lika värde, trots detta förekommer diskriminering även inom vården, vilket kan få förödande konsekvenser för hbtqi+ personers hälsa. Syfte: Denna studie syftar till att belysa hbtq+ personers upplevelse av vårdpersonalens bemötande inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Metod: Detta är en litteraturöversikt där data analyserades genom att läsa igenom de 16 utvalda artiklarna för att sedan sortera ut de delar som motsvarade studiens syfte och dela in dem i teman och subteman. Data granskades enligt Fribergs kvalitativa granskningsfrågor och data analyserades enligt Fribergs analysmetod. Resultat: Resultatet delades in i sex teman med respektive subteman. De sex huvudteman som framgick var; en ständigt närvarande hetero- och cisnorm, att få sina mänskliga rättigheter kränkta, att inte känna sig trygg i vården, att inte bli bekräftad i sin identitet, att kompetens om hbtq+ personer varierar och ett påtagligt maktförhållande. Slutsatser: Hbtq+ personer har mestadels negativa upplevelser av sjuksköterskans bemötande. De negativa upplevelserna kan leda till vårdlidande, då vårdlidande kan uppstå vid kränkande bemötande. Vårdlidande kan förebyggas om sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningsätt där varje enskild människa respekteras oberoende av sexuell läggning och könsidentitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)