För patienternas bästa, men hur blev det för oss? : Vårdsamordning och sjuksköterskors arbetsmiljö, en enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som behöver ha sin vård samordnad ökar i takt med att befolkningen blir äldre. De har ofta komplicerade vård- och omsorgsbehov som kräver att olika aktörer samverkar. För vårdpersonal innebär detta högre krav på effektivitet för att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. Planer som upprättas ska vara begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla inblandade. Syfte: Syftet var att, inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, undersöka hur sjuksköterskor skattade sin arbetsmiljö, samt hur arbetssituationen påverkats av vårdsamordning. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats som genomfördes genom en enkätundersökning. Resultat: Signifikanta skillnader framkommer av vårdsamordning beroende på respondenternas (n=149) skattning av hur vårdsamordningen förändrar arbetssituationen samt hur ofta arbete med vårdsamordning bedrivs. Det finns skillnader i index för självbestämmande, tidsupplevelse och förändringsarbete beroende på arbetsgivare, samt i den totala skattningen av arbetssituationen beroende på utbildning och information om vårdsamordning. Det finns ett samband mellan skattning av vårdsamordning och skattning av den totala arbetssituationen. Slutsats: Fungerande arbetsmiljö och ett tydligt uppdrag vad gäller vårdsamordningen är viktiga faktorer för att sjuksköterskor ska kunna uppleva arbetsuppgifterna som meningsfulla. Samverkan i arbetsteam ska vara effektiv och välfungerande, samtidigt som den ska vara hanterbar och begriplig för att kunna ge stöd till patienter i olika livssituationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)