Sjuksköterskors upplevelser av smärtbehandling hos barn som vårdas på sjukhus : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Barn som vårdas på sjukhus kan uppleva smärta orsakat av sjukdom, operationer, trauma, biverkningar av behandling eller procedursmärta. Smärtbehandling ska sättas in tidigt och behandling ska pågå till smärtan upphör. Sjuksköterskor ska initiera till åtgärder för att minska smärta och utvärdera effekten. Sjuksköterskor har betydande roll i omvårdnaden och behandlingen av smärta. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av smärtbehandling hos barn som vårdas på sjukhus. Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats användes för att besvara studiens syfte. Artiklarna sammanställdes och analyserades i flera steg. Resultat: Resultatet utgick från 12 vetenskapliga artiklar. De kategorier som framkom var behov av individanpassad smärtbehandling och hälso- och sjukvårdens ansvar. Resultatet beskriver både positiva och negativa upplevelser av smärtbehandling för barn. Konklusion och implikation: Smärtbehandlingen behöver individanpassas. Sjuksköterskor behöver förbättrad arbetsmiljö och fler utbildningar. Optimerad smärtbehandling kortar ner vårdtiderna på sjukhus, vilket minskar kostnaderna för samhället. Genom att uppmärksamma problemområdet får andra studenter utbildning och kunskap om smärtbehandling hos barn. Vidare forskning inom området kan vara att studera föräldrarnas erfarenheter av smärtbehandling hos barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)