Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. Bygget består av tre flerbostadshus, ett parkeringshus, en förskola samt lokaler på en begränsad yta vilket medför logistiska utmaningar. Syftet med studien är att undersöka hur den interna logistiken fungerar i praktiken och om det går att genom bättre planering och kommunikation effektivisera byggproduktionen inom projekt Björnflokan. Studien har granskat interna logistiken vid byggnation av flerbostadshusen. Undersökningen förhåller sig till kvalitativa metoder. Studien innehåller intervjuer av semistrukturerad karaktär samt kompletterande fältstudier. Intervjuer genomförs med anställda tjänstemän på Serneke som ingår i projektledningen på projekt Björnflokan. En litteraturundersökning genomförs för att kunna härleda till teorier i resultatet. I resultatet presenteras observationer och sammanställningar från intervjuer samt fältstudier. Det framkommer av den insamlade datan att Serneke har en väl genomarbetad logistikplan och att den grundar sig teorier som Location based system (LBS) och Location based management system (LBMS). Teorierna används till stor del för att minimera slöserier ochöka effektiviteten av det materiella flödet. Analysen väver samman resultat och teori och kopplar delarna till frågeställningen. En kvalitativ forskningsmetod förutsätter analysen grundar sig i tolkningar av resultat och teori. I analysen framgår det att vidare effektivisering är möjlig, men det finns också risker som uppenbarar sig vid optimering. Det är inte alltid optimalt att effektivisera produktionen genomatt eliminera slöserier i form av icke nödvändiga materialförflyttningar, detta eftersom produktionen även innehåller kritiska moment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)