Var är jag? : En studie om hur icke-västerländska etniciteter representeras och framställs i moderna matematikläroböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Sammanfattning: Sedan revideringen av läroplanen 2011 ställs större krav på att skolan ska förmedla kunskaper och acceptans kring olika kulturer för att främja inkludering och jämställdhet. Med lärobokens centrala roll och matematikämnets många undervisningstimmar ämnar studien att undersöka hur just bilder i matematikläroböcker representerar och framställer icke-västerländska etniciteter. Syftet med studien är således att ge en ökad kunskap om i vilken utsträckning och på vilket sätt icke-västerländska etniciteter representeras genom bilderna  i moderna matematikläroböcker för att kunna göra medvetna val av matematikläroböcker i undervisningen. Analysen utfördes på tre matematikläroböcker för årskurs 5 som publicerats efter revideringen av läroplanen 2011. Matematikläroböckerna undersöktes genom en kvantitativ innehållsanalys, där representationen av icke-västerländska karaktärer undersöktes, och kvalitativ innehållsanalys, där framställningen av icke-västerländska karaktärer undersöktes. Resultatet av den kvantitativa analysen redovisas i cirkeldiagram och den kvalitativa analysens resultat redovisas i ett stapeldiagram.   I resultatet av den kvantitativa analysen framgår det att det är en tydlig underrepresentation av icke-västerländska karaktärer i alla tre matematikläroböcker. Resultatet av den kvalitativa analysen visar hur framställningen av icke-västerländska karaktärer kan variera, utifrån definitionerna överordnad, underordnad och jämlik, mellan moderna matematikläroböcker. I och med det varierade resultatet påpekar studien vikten i att lärare gör medvetna val av matematikläroböcker med avseende på de olika normer om icke-västerländska etniciteter som de kan förmedla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)