Våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar : Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Bakgrund: Våld är ett problem inom vården och på akutmottagningar finns en stor risk att våldsincidenter uppstår. Våld kan skapa fysiska och psykiska konsekvenser, medföra osäker arbetsmiljö och försämrad omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om vilka faktorer som kan ge upphov till våld på akutmottagningar. Metod: Litteraturöversikt baserat på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom olika faktorer som kan ge upphov till våld, såsom väntetider och stressande arbetsklimat. Sjuksköterskors beteende, attityder och kroppsspråk är andra faktorer. Medicinska och psykiska sjukdomar kan göra att patienter blir våldsamma, liksom användande av droger eller andra substanser. Slutsats: Genom att uppmärksamma faktorer som kan ge upphov till våld kan preventiva åtgärder vidtas vilket kan göra att sjuksköterskor på akutmottagningar får en säker arbetsplats och kan utföra en säker vård till patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)