Rost- och färgborttagning med laser på fartyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Författare: Kevin Lundahl; Johan Leek; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Rost är ett av de största problemen på fartyg idag. För att ta bort rost används rosthammare och bläster. Rostborttagning utgör den största delen av underhållsarbetet ombord på fartyg. Syftet med detta arbete är att undersöka om rengöringslaser kan ta bort både rost och färg tillräckligt effektivt för att ersätta traditionella rostbortagningsmetoder. Frågeställningarna tar upp effektivitet, kostnader samt hur lång tid rengöring med hjälp av laser tar jämfört med traditionella metoder. Frågeställningarna besvaras med hjälp av ett experiment, tre intervjuer samt en litteraturstudie I experimentet används en 50 watts rengöringslaser för att ta bort rost och färg från stålytor. Stålet som rengjordes var konstruktionsstål. Innan experimentet utfördes så har vi rengjort liknande ytor med slipmaskin för att kunna jämföra tiden samt hur rena ytorna blir. Två av intervjuerna utfördes via mail och den tredje utfördes ansikte mot ansikte. Intervjupersonerna jobbar för företag som säljer rengöringslasrar. Rengöringslasern som användes i experimentet var ej tillräckligt effektiv för att ersätta traditionella metoder för rostborttagning. Litteraturstudien och intervjuerna visar att en rengöringslaser med högre effekt ska kunna ersätta de traditionella rost- och färgborttagningsmetoderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)