Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. För att Finntorps centrum inte ska konkurreras ut av Sicklaöns tillkommande centrum är det dags att börja planera för en upprustning. Hållbarhet är en inriktning som Nacka Kommun har och som Sverige vill bli världsledande i. Detta examensarbete syftar därför till att ta fram ett gestaltningsförslag för Finntorps centrum som utvecklar det mot hållbarhet. Det gjordes enligt två ramverk på ämnet hållbarhet: PEBOSCA och 12 urbana kvalitetskriterier. Ramverken förutsätter att det finns kunskap om platsens användare och hur platsen används. Denna kunskap samlades in genom metoderna Räkna människor, Stationära aktiviteter, Rörelsemönster och intervjuer. Den samlade analysen pekar på behovet av att ge bättre förutsättningar för fotgängare och cyklister, av sociala, ekonomiska och ekologiska skäl. Gestaltningsförslaget anpassar därför infrastrukturen efter fotgängare och cyklister genom ett sammanhängande golv för fotgängare, cykelfiler, genomgående grönska och ytor för så väl lugna som fysiska aktiviteter. Det visar sig att de två ramverken kompletterar varandra väl, dels då PEBOSCA framförallt fokuserar på platsens kontext och 12 urbana kvalitetskriterier på platsens detaljer, dels då Ramverken berör olika hållbarhetskategorier med endast ett fåtal överlapp. Förhoppningen är att analysen och gestaltningsförslaget ska bidra med inspiration till Finntorps centrums utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)