Den dynamiska processen som formar värderingen av startup- och tillväxtbolag - vid en första investering av growth- och venture capital bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Simon Andersson; Matthias Eliasius; [2021-07-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns flertalet databaser som tillhandahåller data gällande investeringar somsker av growth- och venture capital bolag i startup bolag samt på vilken värdering investeringenär genomförd på. Dock saknas det studier avseende den dynamiska processen, självaförhandlingen, som leder till att startupbolag och investerarna slutligen kommer fram till engemensam värdering.Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva den dynamiska processen som formar denslutgiltiga och gemensamma värderingen av startup- och tillväxtbolag vid en första investeringav venture capital bolag och growth capital bolag.Metod: Valet av metod till denna uppsats föll på kvalitativa intervjuer som utformades somsemi-strukturerade. Det genomfördes åtta intervjuer med nio olika respondenter.Resultat och slutsats: Resultatet visar att förhandlingsprocessen är dynamisk och komplexsamt att alla förhandlingar är unika och ingen förhandling är den andra lik. Detta trots att detvisat sig finnas en tydlig grundprocess över hur en förhandling generellt sett ter sig från förstakontakt mellan parterna fram till en eventuell investering. Under den dynamiska processenanvänds ofta jämförande värderingar med liknande bolag som tidigare fått investeringar för attkomma fram till en marknadsmässig värdering. Detta då inga värderingsmodeller går atttillämpa på bolagen på grund av att det finns för lite information om relevant historisk data.Utmärkande faktorer som anses vara viktiga bland startup bolagen som lyckas få en investeringär bland annat att teamet bakom bolaget har stor kompetens inom sin bransch samt attentreprenörerna är drivna och trovärdiga. Detta tillsammans med att startup bolaget behöver haen affärsidé som är skalbar samt att det finns en stor marknad inom branschen man arbetarinom med potential att genomföra en snabb och stor tillväxtresa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)