Den stora nedvarvningen : De svenska regeringarnas krishantering under varvskrisen

Detta är en L2-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Författare: Gustaf Breding Nilsson; [2016]

Nyckelord: Varvskrisen; oljekrisen.;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka krishanteringen under den svenska varvskrisen och hur den skilde sig åt mellan de olika regeringarna under perioden. Åtta olika propositioner används som källmaterial för att studera detta, och detta undersöks i kronologisk ordning, från 1971-1985. Resultaten av undersökningen visar på att förloppet har en tydligare kronologisk prägel än en politisk, då en samsyn kring agerandet tycks finnas kring industristödet i Sverige innan, och under första halvan av krisen. För att sedan förändras under Regeringen Ullsten mot en mer restriktiv åtstramningspolitik, som sedan blir rådande. Och om än agitationen partierna emellan byggde upp en bild av meningsskiljaktigheter kring hanteringen, så var inte detta lika rådande om man studerar själva beslutsfattandet som sedan följde, samsynen kring hanteringen fortsatte från politiskt håll även i andra hälften av krisen, trots att själva politiken bytt karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)