God vårdkvalitet inom äldreomsorgen : Vilka kvalitetskrav ställer kommuner på utförare som bedriver hemtjänst i ett valfrihetssystem?

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Andelen äldre personer i Sveriges befolkning ökar, vilket leder till större behov av väl fungerande äldreomsorg. Kommunerna har ansvar för äldreomsorgen oberoende om den utförs i offentlig eller privat regi. Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihet i kraft som bland annat syftar till att öka individens möjlighet att välja hemtjänstutförare. Idag har privata aktörer större möjligheter att etablera sig inom hemtjänsten. Kontrakten som tecknas mellan kommunen och en privat utförare är den enda direkta legala möjligheten för den ansvariga kommunen att påverka kvaliteten i verksamheterna. Därför är det viktigt att kraven som ställs i kontrakten tydligt beskriver vad kommunen vill att de privata aktörerna ska utföra och vilken kvalitet dessa tjänster ska ha.

Syftet med studien var därför att undersöka om och hur kommunernas kontrakt med de privata utförarna fångar upp centrala aspekter av omsorgskvalitet inom hemtjänsten. En kvalitativ deduktiv ansats användes och en innehållsanalys genomfördes för att besvara frågeställningarna. Med hjälp av en utformad analysmodell besvarades vilken typ av kvalitetskrav som ställs i kontrakten.

Resultaten visade att majoriteten av de identifierade kvalitetskraven i kontrakten beskrev hur omsorgstjänsterna ska utföras. Kraven utifrån de sex kategorierna, som ingick i analysmodellen, diskuterades i kontrakten. De flesta av kraven som ställdes i kontrakten var specificerade och uppföljningsbara. Dock visade det sig att det inte gick att mäta i vilken grad kraven var uppnådda. Utifrån studiens resultat verkar svårigheterna för kommunerna vara att formulera tillräckligt omfattande och mätbara krav, vilket kan försvåra styrningen av kvaliteten inom äldreomsorgen.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)