Får arbetslöshet fler att studera? : En studie i hur ökad arbetslöshet påverkar män och kvinnors studiedeltagande på universitet och högskolor i Sveriges kommuner.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Valet att utbilda sig kan förklaras utifrån humankapitalteorin där människor antas göra ekonomiskt-rationella val och utbildning ses som en investering med förväntad avkastning i form av ett arbete med högre lön eller status. Tidigare studier har konstaterat arbetsmarknadsläget påverkar hur många som vill studera. Denna studie bidrar till en vidare förståelse sambandet mellan arbetslöshet och studiedeltagande samt hur det skiljer sig beroende på kön och typ av kommun. Frågeställningen som undersöks är: Hur påverkar en ökad arbetslöshet män och kvinnors studiedeltagande på universitet och högskolor i Sveriges kommuner? Resultatet visar att det både finns negativa och positiva samband mellan arbetslöshet och studiedeltagande beroende på vilken grupp som undersöks. Män påverkas generellt mer än kvinnor när arbetslösheten stiger och effekten på studiedeltagande är starkare i storstadskommuner. Några av de faktorer som kan förklara resultaten är olika regionala förutsättningar och att män och kvinnor representerar olika yrkesgrupper. det finns skillnader mellan olika typer av kommuner. I diskussionen analyseras vilka faktorer som kan förklara skillnaden mellan de olika grupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)