"Dra åt helvete, Klädkodskollar" : ­En kvalitativ innehållsanalys av Jennifer Mathieus Moxie och hur den kan användas i ett värdegrundsarbete med fokus på feminism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att belysa hur litteratur kan användas i ett integrerat värdegrundsarbete i svenskundervisning på gymnasiet, utifrån exemplet Jennifer Mathieus roman Moxie (2021), med fokus på jämställdhet mellan könen. Genom att analysera romanen utifrån genus- och feministisk teori har värdefulla delar ur romanen lyfts fram. Detta ställdes sedan i relation till kursplanen för svenska (Skolverket, u.å.) och tidigare forskning kring litteratursamtal, både som arbetssätt och i ett värdegrundsarbete. Analysen visar att Moxie gestaltar och problematiserar patriarkala mönster och maktsystem, och hur en feministisk rörelse kan bidra till att förbättra kvinnornas ställning i samhället. Analysen visar också att dessa delar fungerar som ett bra material i litteratursamtal, och att detta i sin tur agerar som ett viktigt verktyg i ett integrerat värdegrundsarbete i svenskundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)