Mäns våld mot kvinnor i nära relation ur ett rättsutvecklingsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: I början av 1800-talet fanns det ingen lagstadgad rätt för mannen att bruka mildare fysiskt våld mot sin hustru, men inte heller något förbud. Det hade fram till 1734 års lag varit tillåtet, så länge hon inte fick synliga skador. Våld i nära relation är ett nutida begrepp och inte något som diskuterades eller användes på 1800-talet. Begreppet har använts i uppsatsen i syfte att studera vilka handlingar i dagens definition av våld i nära relation som reglerades enligt lag. Våld i nära relation har även studerats mot bakgrund av äktenskapets inverkan, dels på den rättsliga regleringen av våldet men också på synen angående våld i nära relation. Ett rättsutvecklingsperspektiv och ett genusperspektiv har använts för att studera ämnet och analysera materialet. Våld i nära relation består av flera olika handlingar och det var enbart fysiskt våld som i viss mån diskuterades under 1800-talet. Troligen fanns det inte en medvetenhet kring våldet och det fanns i vart fall inte någon förståelse för våldets orsak, omfattning och konsekvens. Mannen kunde, utan att utsättas för rättsliga konsekvenser, göra livet svårt för sin hustru genom exempelvis mildare våld, kränkningar och sexuella handlingar emot hennes vilja. Rättsutvecklingen tillsammans med samhällsstrukturer gjorde att kvinnans rättigheter inte diskuterades, utan fokus lades på vad mannen fick och inte fick göra mot sin hustru och inte vad hustrun hade rätt att undkomma. Under 1800-talet går det att se en förändrad attityd men egentligen utvecklades inget direkt skydd för kvinnorna. Skilsmässolagstiftningen vid misshandel diskuterades men i avgörande delar blev bevarandet av äktenskapet viktigare. Det skedde på 1860-talet en rättslig förändring när all fysisk misshandel av maka kriminaliserades, även sådan som inte gav synliga skador. Att misshandeln inte föll under allmänt åtal ledde till att debatten fortsatte att tystas ner. Under 1800-talet var könsfördelningen tydlig och det var männen som stod för all makt och kontroll i samhället. Det är troligen en av anledningarna till att få förändringar skedde till förmån för den våldsutsatta kvinnan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)