Upplevelser av vårdkontakter för svårt sjuka patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) karaktäriseras av nedsatt lungfunktion och andnöd. I Sverige är drygt en halv miljon drabbade och sjukdomen ökar i förekomst. Ett gott bemötande är avgörande för hur patienter upplever omvårdnaden. Individuellt anpassad information till patienten är en förutsättning för att de skall bli delaktiga i sin vårdsituation. Tidigare forskning visar att ungefär 1/3 av patienterna någon gång har upplevt sig illa bemötta när de sökt vård. Det visar sig att information om sjukdom och behandling är av stor betydelse. Flera studier har visat att många patienter upplever en bristande information gällande sjukdomstillstånd från sjukvårdens sida.Syfte: Att undersöka hur patienter med svår KOL upplever bemötande och information från sjukvården.Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Intervjumaterial från 31 intervjuer genomförda med patienter som lider av svår KOL har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Av analysprocessen framkom två teman; vad som skapar trygghet respektive otrygghet för svårt sjuka patienter med KOL i kontakten med sjukvården. Kategorierna fungerande vård och information har resulterat i temat trygghet. Från kategorierna brister i vården och bristande information framkom temat otrygghet. Sjukvårdspersonalens egenskaper skapar upplevelser av en god omvårdnad. Stressad personal är främsta källan till att patienter upplever brister i omvårdnaden. Det varierar mellan olika patienter i vilken omfattning som information om sjukdomen önskas samt på vilket sätt de tillskansar sig information om sjukdomen. Diskussion: Personalens förhållningssätt är av betydelse för hur patienter upplever bemötande. Bemötande innefattar aspekter som att bli personligt bemött, att bli sedd samt bli tagen på allvar. Patienter önskar information i olika omfattning. Att inte vilja ha information om sjukdomen kan vara ett sätt att skydda sig själv från det som är svårt att ta till sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)