Sudden acquired retinal degeneration syndrome hos hund

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Lite i skymundan till mer välkända retinala sjukdomar som exempelviss progressiv retinal atrofi (PRA) hos hund finns andra tillstånd som immunmedierad retinopati och sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARD) som båda orsakar synnedsättningar och kan leda till blindhet. Kan dessa vara samma sjukdom? SARD är en grupp sjukdomar som leder till snabb retinal degeneration och plötsligt insättande synförlust hos hund. SARD orsakar ingen fysik smärta. Bakgrunden till utvecklingen av den progressiva synförlusten vid SARD är okänd, men det finns fall där antiretinala autoantikroppar påvisats hos drabbade hundar. Systemiska symptom som viktökning, polyfagi, polyuri och polydipsi samt i vissa fall också systemisk hypertension beskrivs hos en stor del av SARD-hundarna men bakgrunden till systemsymptomen är oklar. En etiologi som föreslagits är att hundarna även har hyperadrenokorticism, vilket ger liknande systemiska symptom. Det finns också resultatet som talar för att mindre hundraser (till kroppsvikten) oftare skulle drabbas av SARD, samtidigt som de anses vara mer predisponerade för endokrinopati, vilket kan tala för ett samband med hyperadrenokorticism. De systemiska symptomen anges dock inte vara permanenta i många fall och avklingar några månader efter blindhetens uppkomst. Det krävs alltså vidare forskning för att säkerställa detta eventuella samband. Vid immunmedierad retinopati leder inte alltid synnedsättningen till total blindhet. Utvecklingen av synproblem, främst nedsättning av hundens mörkerseende, kan ofta noteras och följas av hundägaren under en längre tidsperiod. Hos människor med motsvarande typ av sjukdom är sjukdomsförloppet kortare. På humansidan finns många studier kring immunmedierad retinopati och för diagnos av dessa patienter krävs att cirkulerande, antiretinala autoantikroppar påvisas i blodet. Orsaken till bildning av antiretinala antikroppar vid immunmedierad retinopati hos hund är ännu oklar. Det finns alltså likheter mellan immunmedierad retinopati och SARD på hund. Tillstånden är dock dåligt definierade och det finns inte enhetliga diagnoskriterier. Åtminstone de hundar med SARD som har antiretinala antikroppar i serum förefaller ha en särskild form av immunmedierad retinopati. Hos hundar med SARD som man inte kan påvisa antiretinala antikroppar i blodet hos, kan antingen antikroppssvaret ha klingat av eller så innefattar begreppet SARD i själva verket flera olika sjukdomar som kan ha skilda uppkomstmekanismer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)