De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor längst kusten och hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Att vi människor många gånger kommer i kontakt och påverkar populationer av havssköldpaddor är inte så svårt att tänka sig. Bifångst vid fiske är ett av de hot som är av mest oro. Havssköldpaddor och andra marina djur kommer till skada vid fiske med olika typer av redskap till havs. Vi människor kontaminerar även deras livsmiljö, havet, med plastavfall och annat skräp vilket också bidrar till minskning av populationer. Ett hot som redan påverkar men som även kan komma att förvärras i framtiden är klimatförändringarna. I denna studie studeras dessa tre största hot mot havssköldpaddans överlevnad, samt diskuteras några åtgärder som vidtas eller bör vidtas. Många gånger är det yrkesfiskarna själva som kommer på lösningar till att minska bifångst. Det ligger i deras intresse bland annat för att fångst av arter som inte är målarter kan skada deras utrustning och även tvinga dem att fiska i andra områden som inte är lika lönsamma för att undvika bifångst. När det kommer till plastavfall är de flesta forskare överens om att utsläppen måste minska, det finns dock delade meningar om hur detta ska gå till. Klimatförändringarnas påverkan på populationer av havssköldpaddor är ännu inte så väl studerade, vilket gör det svårt att avgöra hur omfattande hotet är och vilka åtgärder som bör vidtas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)