Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Miljö- och energisystem

Sammanfattning: Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. Förbrukningen av naturresurser är stor och möjligheterna att begränsa detta genom återbruk, där både resurser och inbyggd energi bevaras, utnyttjas i liten utsträckning. Det finns en stor potential med ökat återbruk och en ökad cirkularitet varför det är viktigt att denna situation förändras. Detta examensarbete ämnar undersöka varför situationen ser ut som den gör idag och vilka förändringar som krävs för att möjligheten att återbruka ska förbättras hos de byggnader som idag uppförs. Syftet med studien är därför att utreda vilka utvecklingsområden som är nödvändiga att arbeta med för att utforma och uppföra byggnader som möjliggör återbruk. Syftet är dessutom att undersöka hur korslimmat trä (KL-trä) som stommaterial presterar på området och vilka möjligheter och begränsningar det konstruktionsmaterialet innebär för framtida återbruk av byggnader. För att uppnå syftet och besvara de frågeställningar som utarbetats genomförs både en litteraturstudie och en kvalitativ intervjustudie. Studien identifierar flertalet hinder för att skala upp återbruket idag vilket pekar på att en stor omställning krävs, både för att förbättra dagens möjligheter och för att öka återbrukbarheten hos de byggnader som idag uppförs. Stommaterialet KL-trä har vissa fördelar när det kommer till att skapa en återbrukbar byggnad genom främst den potentiellt höga demonterbarheten och användbarheten hos elementen. Detta gör att det kan finnas goda möjligheter att återbruka KL-trä även om potentialen inte garanteras i dagens KL-träkonstruktioner. Utöver demonterbarheten och byggprodukternas lämplighet finns det dock flera andra områden som måste utvecklas för att förbättra möjligheterna att återbruka. Det finns flera initiativ i branschen som ger ökade möjligheter att skapa återbrukbara hus utan att det är huvudsyftet, så som bättre informationshantering, spårbarhet och mer medvetna materialval. Enligt studiens slutsatser behövs dock även verkningsfulla initiativ och mål från både politiken och branschen liksom ett systemskifte i branschen där projektprocesser, system, bedömningsverktyg och affärsmodeller utvecklas för att skapa förutsättningar för storskaligt återbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)