"Ger man det bara tid och tänker kreativt så kan det funka" : Hur pedagoger i träningsskolan ser på formativ bedömning.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med mitt kvalitativa arbete är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolans inriktning träningsskolan ser på formativ bedömning samt om pedagoger använder sig av formativ bedömning för att möjliggöra eller underlätta för lärande i träningsskolan och om inte, varför. Studien undersöker även hur pedagogerna synliggör den formativa bedömningen för eleverna och gör eleverna delaktiga.

Formativ bedömning handlar om en process som syftar till att optimera såväl lärande som undervisningen och ska göras i samarbete mellan pedagog och elev. Den formativa bedömningen innefattar en framåtblick: var eleven befinner sig nu, rimlig målsättning och vägen dit. Det finns mycket forskning kring formativ bedömning men inte kopplat till elever med utvecklingsstörning, vilket gör att detta arbete kan bidra till ny kunskap.

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikation och samspel mellan människor är grundläggande för lärande och utveckling.

Den tematiska analysen som använts har inspirerat till genomförandet av fem semistrukturerade intervjuer och att resultatet, utifrån frågeställningarna presenteras i tre teman: kunskap och lärande, formativ bedömning – möjligheter och hinder samt artefakter – fysiska och intellektuella. 

Resultatet visar att pedagogerna är positiva till användandet av formativ bedömning. De anser att den formativa bedömningen, med hjälp av fysiska och intellektuella artefakter, underlättar och synliggör lärandet men att det finns hinder i form av kommunikation, delaktighet och tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)