Simuleringsstudie av signalreglering i cirkulationsplatser

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Jevgenij Petoukhov; Per Sjögren; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Idag byggs det allt fler cirkulationsplatser i Sverige. De ersätter många signalreglerade korsningar. Cirkulationsplatser lämpar sig dock inte i alla situationer. Ett exempel när det inte lämpar sig är om det passerar ett stort trafikflöde rakt igenom cirkulationsplatsen som hindrar trafiken från mindre tillfarter att komma in i cirkulationen. För att komma tillrätta med problemet kan signalreglering av cirkulationsplatsen tillämpas. Trafiksignalerna kan då skapa luckor i cirkulationsflödet, så att trafiken från tillfarterna med underordnade flöden kan ta sig in i cirkulationen och på så sätt minska fördröjningen på dessa tillfarter. I examensarbetet genomförs fallstudie av två cirkulationsplatser för att studera effekter av en sådan signalreglering. Examensarbetet består av tre delar: Litteraturstudie, fältstudie och trafiksimulering.

Litteraturstudien tar upp teori om cirkulationsplatser i allmänhet med hänsyn till framkomlighet och säkerhet, signalreglering i allmänhet samt kortare beskrivning av vad trafiksimulering innebär. Tonvikten är dock på teorin kring de signalreglerade cirkulationsplatserna. Fältstudien, har sitt syfte i att skaffa indata till simuleringsmodellen samt lära sig hur fältarbete går till. Trafiksimuleringen gick ut på att skapa ett antal scenarier med olika typer av signalreglering och med hjälp av utdata från simuleringsmodellerna utvärdera vilka scenario som lämpar sig bäst med hänsyn till de effektmått som används.

Efter simuleringar av ett antal olika alternativ med signalsättning av de två studerade platserna konstaterades det att man kunde minska köbildningen och öka framkomligheten i en cirkulationsplats via signalreglering. De scenarier som lämpade sig bäst i fallstudien var metering-signaler, det vill säga en form av signalreglering som signalsätter endast ett eller två tillfarter i syfte att prioritera underordnade flöden på vissa länkar. De effektmåtten som användes för att utvärdera scenarierna var medelkölängderna, restiderna genom cirkulationsplatsen och maxköerna. Tonvikten lades på ändringar i medelköerna, näst viktigast var förändringen i restiderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)