Riskkapitalisters närvaro i företag efter börsintroduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: ”Venture capitalists” är en typ av riskkapitalister som specialiserar sig på investeringar i unga och små högriskföretag. Riskkapitalister hjälper företag som har svårt att få finansiering på annat sätt, till exempel från banken. De har därför utvecklats till en viktig del i den finansiella marknaden. Denna uppsats kommer att fokusera på riskkapitalistens roll efter en börsintroduktion och hur de kan bidra till marknadens värdering av företagets prestation när de har en övervakande roll i bolaget, det vill säga då de har en plats i styrelsen. Därmed undersöker denna uppsats om det finns något samband mellan marknadens värdering av företaget och riskkapitalisters aktiva roll i bolaget.Syfte: Syftet är att göra en studie som undersöker huruvida övervakning genom styrelsen av riskkapitalägda företag påverkar marknadens värdering av företagen. Således undersöks endast börsintroduktioner av riskkapitalägda företag, för att därmed få ett svar på om den övervakande rollen som övervakare bidrar till värderingen. Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod. För denna undersökning lämpar sig bäst en kvantitativ metod eftersom datainsamling sker genom databaser och fokus ligger på kvantitativ data, samt analys av teorier. Insamlad information kommer att bearbetas för att sedan ge svar på undersökningens frågeställning. Slutsats: Vi kan inte förkasta den första nollhypotesen att någon skillnad i avkastning föreligger när riskkapitalister sitter i styrelsen, eftersom variabeln styrelsemedlemskap inte var statistisk signifikant i samtliga regressioner. Därmed kan vi inte statistiskt säkerställa att någon skillnad föreligger. Således är riskkapitalistägda företag med riskkapitalister i styrelsen inte associerad med överavkastning jämfört med de fall då de inte sitter i styrelsen. Den andra nollhypotesen kan inte förkastas, eftersom ingen av regressionerna visade statistisk signifikans för att andel ägande påverkar det finansiella resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)