“Rösthälsa hos äldre” - en enkätundersökning om friska äldre individers rösthälsa kopplat till kön, fysisk aktivitet och tidigare yrke

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syfte: Det generella syftet med denna studie var att utifrån en webbenkät undersöka rösthälsan hos friska äldre individer i åldrarna 65-80 år. Det specifika syftet var att undersöka hur män och kvinnor skattade sin nuvarande rösthälsa och jämföra med hur de uppfattade att rösten fungerat under arbetslivet. Denna studie var också avsedd att undersöka om det gick att finna ett samband mellan äldre individers självskattade nuvarande rösthälsa och fysiska aktivitet. Metod: Enkätundersökningen besvarades av 157 deltagare och data analyserades från totalt 152 deltagare (113 kvinnor, 39 män). Beräkningar gjordes utifrån såväl deskriptiv som analytisk statistik, vilket inkluderade beräkningar med Chi2 och korrelationsanalyser. Frekvensberäkning gjordes för fritextsvar. Resultat: Ingen signifikant skillnad gick att finna i hur män och kvinnor självskattat sin nuvarande rösthälsa och röstfunktion i tidigare yrkesliv. En svag signifikant korrelation (R[150] = -0.219, p = 0.007) gick att finna mellan nuvarande rösthälsa och ”upplevelsen av att höras” (N=152). Det gick även att finna en svag signifikant korrelation (R[150] = -0.219, p = 0.007) mellan nuvarande rösthälsa och fysisk aktivitet (N=152). Slutsatser: De funna sambanden mellan nuvarande rösthälsa och fysisk aktivitet samt nuvarande rösthälsa och ”upplevelsen av att höras”, skulle kunna inspirera till vidare forskning där det undersöks huruvida fysisk aktivitet och tidigare yrkesrelaterade röstkrav kan tänkas påverka rösthälsan hos äldre individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)