Enhetschefer tycker om sitt arbete - Hur Enhetschefer på äldreboende i två kommuner ser på sin arbetssituation

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anders Frank; [2009-08-31]

Nyckelord: Medarbetare; Enhetschef; Organisation; Arbetssituation;

Sammanfattning: Syfte. Syftet med arbetet är att få reda på hur enhetschefer på Äldreboende upplever sin arbetssituation. Min undersökning avser hur enhetscheferna upplever sin arbetssituation och ställa det mot kommunens organisation, den hierarkiska såväl som hur verksamheten i förvaltningen är organiserat. Frågeställningen jag arbetar efter är hur enhetschefer upplever sin arbetssituation. påverkar organisation hur enhetschefen upplever sin arbetssituation Skiljer sig arbetssituationen för enhetschefer två kommuner med olika hierarkiska organisationer. Metod : Jag har valt att utföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Undersökningen är hermeneutisk då jag undersöker chefernas upplevelser av arbetsmiljön. Jag har låtit undersökningen vila på de teoretiska begrepp jag bestämde mig för från början. Resultat : Jag har delat upp det empiriska materialet i kategorier: Och redovisar intervjusvaren i dessa. Jag redovisar först den ena kommunen och analyserar de svar jag fått. Går sedan vidare med samma frågor och redovisar kommun två för att avsluta varje kategori med att göra en jämförande analys mellan kommunerna. Slutsatsen blir att organisation är av stor betydelse för hur Enhetschefen upplever sin arbetssituation. Respondenternas svar skiljde sig märkbart mellan kommunerna. Resultatet var dock mycket samstämmigt mellan respondenterna i samma kommun. Upplevelse av otydlighet och bristande handlingsfrihet långa arbetstider var signifikativt för kommun ett medan upplevelsen nästan var den motsatta i kommun två. Arbetsbelastningen vid enheterna var i sig likartade, men i kommun ett var Enhetschefen tvungen att gå på en mängd möten. Dessa möten är obligatoriska och resulterade i svårigheter för enhetschefen i kommun ett att styra sin verksamhet efter egna idéer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)