Arbetets väsentlighet - En kvalitativ studie kringvikten av arbeteför tidigare kriminella i deras sökande mot ett mer konventionellt liv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Elin Persson; [2020-11-18]

Nyckelord: tidigare kriminella; anställning; arbetsmarknad;

Sammanfattning: Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens betydelse i relation till deras förändringsprocess. Integrationen till arbetsmarknaden har även den belyst och undersöktsför att öka förståelsenkring de svårigheter individerna möter i vardagen. Teorierna återhämtningskapital samt exitprocesser har varit vägledande under studiens gång.Denna teoretiska ram har skapat ökad förståelse för tidigare kriminellasvardag och de hinder som behöver överkommas. Studien har genomförts med kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer för att fånga upp före detta kriminellas egna upplevelser och reflektioner kring deras situation. Genom en teoretisk analys visar resultatet att en anställning har en betydande roll för att minska återfallsrisken för de individer som försöker leva ett mer konventionellt liv och anpassas tillbaka in i samhället.Individer som valt att lämna ett kriminellt liv bakom sig,för att försöka leva ett mer normaliseratliv i samhället möter hinder och påfrestande processer. Det finns olika verktyg som kan hjälpa individen att lyckas på sin resa mot en livsförändring. Arbete är ett av de verktyg har visat sig vara en faktor som hjälper tidigare kriminella att uppnå detta mål. Emellertid finns det stora svårigheter för dessa individer att erhålla en anställning. Belastningsregistret är ettstort hinder som många respondenter upplever svårigheter med att överkomma, vilket gör att de ofta väljer andra vägar än de mer traditionella för att finna legitimt arbete. Förändringsprocessen från ett kriminellt liv är samtliga överens om, börjar med en inre vilja från individen själv.Trots yttre tvång eller förändrande livssituationer hos individerna, måste alltid viljan att avsluta det kriminella livet komma i första hand för att en betydande förändring ska kunna påbörjas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)