Sjuksköterskans roll inom familjecentrerad barncancervård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag. Med dagens behandlingsmöjligheter botas 85% och utvecklingen går ständigt framåt. När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen och vardagen tar en oväntad vändning. För att skapa en trygghet för familjer som befinner sig i dessa situationer krävs det att sjuksköterskan kan arbeta familjecentrerat med goda kunskaper inom bemötande och kommunikation. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans roll i omvårdnaden av cancersjuka barn med den specifika frågeställning att undersöka sjuksköterskans bemötande och kommunikation inom familjecentrerad omvårdnad. Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design. Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. Vid analysarbetet användes Fribergs (2017) tre-stegs-modell. Resultat: Följande tre huvudteman utformades efter de nyckelfynd som funnits vid analysen; Sjuksköterskans specifika yrkeskompetens, Sjuksköterskans kommunikationsförmåga och Sjuksköterskan i familjecentrerad omvårdnad. Dessa visade sig vara centrala för sjuksköterskans roll inom vården av cancersjuka barn. Slutsats: Sjuksköterskan har en betydelsefull roll inom barncancervård där bemötande, kommunikation och kunskap inom kliniska och teoretiska fält är avgörande för att kunna arbeta familjecentrerat. Sjuksköterskans förmåga att samverka i team tillsammans med andra yrkesprofessioner är av stor vikt för en god vård där samtliga parter strävar mot gemensamma mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)