Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) som utfallsmått i studentledd terapi

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Josefin Holmberg; Tove Regnéll; [2020-03-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersökasjälvskattningsinstrumentet Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure:s (CORE-OM) funktion som utfallsmått för patienter som går i studentledd terapi. Deltagarna var 2223 patienter som gått i studentledd terapi samt deltagit i kvalitetssäkring vid före- och/eller eftermätning.Instrumentets validitet, reliabilitet och faktoriella struktur undersöktes. CORE-OM uppvisade god intern konsistens, hög konvergent validitet, goddiskriminativ validitet förutom vad gäller specifik fobi och hög sensitivitet för förändring. Vi fann inga skillnader mellan män och kvinnors medelvärdenmen små negativa samband mellan medelvärde och ålder. Alla dimensioner korrelerade högt förutom Riskdimensionen. Snarare än de fyra tilltänktadimensionerna fann vi att en trekomponentslösning förklarade datan bäst. CORE-OM bedöms vara lämpligt som utfallsmått för studentledd terapiförutom för specifik fobi-patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)