Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

Sammanfattning: Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. Den kliniska undersökningen består vanligen av ett testbatteri som anses vara betydelsefullt vid värdering av symtom. Enskilda tester har visat dålig förmåga att diagnostisera symptomgivande nervrotspåverkan, men kombinationer av tester har ökat diskriminativa förmågan. Det saknas tidigare studier som undersöker urvalet till kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan. Syfte Analysera urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan även ur ett könsperspektiv. Metod Detta är en pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv. Trettio forskningspersoner, nitton kvinnor och elva män mellan 19 och 77 år, med MRT-verifierad symptomgivande lumbal nervrotspåverkan ingick i studien. En klinisk undersökning med tolv allmänt vedertagna tester genomfördes och nedtecknades i ett protokoll. Sensitivitet, specificitet och area under the curve (AUC) beräknades på enskilda samt grupperingar av test utifrån vilka som operationsanmäldes, även könsskillnader analyserades. Resultat SLR och Foraminatest visade hög sensitivitet för urval till kirurgi, men medelvärden på AUC. Endast en kombination av SLR, Slumptest, Foraminatest och nedsatt kraft, med minst 3 av 4 test positiva, gav hög AUC. Subgruppsanalyser gick inte att genomföra p.g.a. för få deltagare. Slutsats En kombination av test, SLR, Slumptest, Foraminatest och nedsatt kraft visade sig ha bäst diskriminativ förmåga i urvalet till ryggkirurgi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)