Parametersättning för nedhållande eld vid simulering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Författare: Tommy Nyyssönen; [2021]

Nyckelord: simulering; nedhållande eld; SUSS-G;

Sammanfattning: Nedhållande eld är ett utmanande koncept att definiera och analysera. Detta då det existerar så pass många parametrar som kan tänkas påverka huruvida den kommer vara effektiv eller inte. Detta i kontrast mot direktverkan där det är betydligt tydligare när man uppnår direktverkan samt av vilket skäl. Nedhållning är ett mer komplext koncept där nedhållning kan uppnås på grund av olika en rad olika skäl. För att simulera nedhållning krävs det där med att de parametrar som inverkar på huruvida en individ blir nedhållen måste definieras. Detta i syfte att uppnå en simulering som kopplar mot den komplexa verkligheten. Denna uppsats har utforskat kring begreppet nedhållning med fokus på simulering av nedhållning, vilka parametrar som påverkar samt vilka av dessa parametrar som kan implementeras i ett simuleringsverktyg. Detta har genomförts genom att först definiera vilka faktorer som påverkar vid nedhållning. Därefter ge ett exempel av simulering på hur man kan pröva teorier kring hur man ska genomföra nedhållning med hjälp av ett simuleringsverktyg. Slutligen har det genomförts en analys kring både nedhållning i sig samt simulering av densammaFörfattarens föreslår att man kan implementera kollektivt agerande, isolering samt träning och indoktrinering som faktorer vid simulering av nedhållning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)