Bara döda fiskar följer strömmen : En retorisk analys av den nationella pandemigruppens legitimering av sin strategi under covid-19-pressträffarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Ämnet för denna uppsats är retorik under en pågående kris. Studien syftar till att undersöka de retoriska elementen i den nationella pandemigruppens budskap under de samordnade pressträffarna till följd av covid-19-pandemin. Detta med avseende att ta reda på hur Sveriges ovanliga val av strategi för att hantera krisen legitimerades av talarna under pressträffarna. Genom en retorisk analys, av 35 pressträffar under perioden mars till och med november 2020, kommer studiens frågeställningar att besvaras. Frågorna är kopplade till de tre appellformer (ethos, logos och pathos) som återfinns i retorikvetenskapen, då studien ämnar ta reda på hur dessa används under pressträffarna för att nå fram med ett visst budskap, samt genom vilka argument detta görs. Studiens teoretiska utgångspunkter är myndigheters kriskommunikation och retorik. För att analysera materialet används en retorisk analys med en hermeneutisk ansats, där talet analyseras utifrån ethos, logos och pathos och den argumentation som ligger till grund för dessa. I analysen framgår det att precis som i den klassiska myndighetskommunikationen består talen under pressträffarna till stor del av att stärka myndigheternas logos. Det vill säga, talarna använder sig av argument baserade på fakta för att nå fram med budskapet. Talarna använder sig av upprepningar och spelar sällan på publikens känslor. I analysen framgår det dessutom att talarna bygger upp ett starkt ethos genom att visa på egen kunskap och föregå med gott exempel. Sveriges valda strategi under pandemin, som under perioden för studien är att ge medborgarna frihet under ansvar, legitimeras av talarna genom att upprepa de framtagna rekommendationerna och att skapa en gemenskap genom uttryck som “tillsammans kan vi stoppa smittspridningen”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)