Säkerhetsarbetet inom nattlivs- och evenemangsbranschen : Arbetssättet på strategisk nivå

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid ett och samma tillfälle. I syfte att minska antalet olyckor och skador är ett säkerhetsarbete en del av samhällets satsning och arbetet styrs initialt av lagar. Det finns inbyggda tekniska åtgärder i lokalens byggnad och verksamheten har ett ansvar för att etablera ett organisatoriskt säkerhetsarbete. Det är inte skrivet i sten hur helheten av ett säkerhetsarbete ska bedrivas men empiri och teorier inom området ger en insikt i tillvägagångssätt. Syfte: Studien undersöker hur verksamheter inom nattlivs- och evenemangsbranschen bedriver ett säkerhetsarbete utifrån fara för personer som besöker lokalen. Specifikt ämnar uppsatsen undersöka metodiken och arbetssättet bakom säkerhetsarbetet samt vilka eventuella teoretiska antaganden som arbetet baserats på. Uppsatsen undersöker eventuella skillnader beroende på verksamhetens omfattning. Metod: Metoden är en kvalitativ deskriptiv studie, induktiv ansats och tillämpar kvalitativ innehållsanalys. Urvalet är strategiskt och utgår från två städer i Sverige. Totalt har sex stycken verksamheter intervjuats med en variation av maximalt antal gäster och typ av tillställning. De benämns som "små verksamheter" maximalt 1500 personer och "stora verksamheter" över 1500 personer. De små verksamheterna är nattklubbar och de stora verksamheterna är en nattklubb med evenemang, en verksamhet med evenemang och en arena. Resultat och slutsats: Studien är en indikation hur ett säkerhetsarbete bedrivs inom nattlivs- och evenemangsbranschen. De små verksamheterna bedriver arbetet utifrån ett vardagligt säkerhetsarbete, i syfte att uppfylla rådande lagar. Organisatoriska barriärerna är beroende av de inbyggda tekniska åtgärderna. Utan ett tekniskt system finns ingen strategi. De saknar barriärer för att hantera oförutsedda händelser. De stora verksamheterna har ett säkerhetsarbete med oberoende barriärer och beslutsfattande på fler nivåer. De har fler barriärer för utförutsedda händelser då organisationen kan agera utan teknik. De två mindre av de stora verksamheterna inte är lika utarbetade som den största, arenan. Den ena hanterar folkmassan innan, under och efter eventet men enbart med ett fokus på brand och utrymning. Den andra kan precis som arenan styra hur människorna rör sig under eventet. Det är dock enbart den största verksamheten (arenan) som följer en teoretisk ram, den så kallade riskhanteringsprocessen. På arenan sker beslut på fler nivåer och de hanterar risker utifrån riskens karaktär. Genomgående finns en bristande insikt i lokalens design och ett gap mellan bygg och förvaltning. Att hantera den mänskliga aspekten är särskilt undermålig i de mindre verksamheterna. Enligt rådande empiri och teorier behöver strategier utarbetas för multipla säkerhetssystem i syfte att hantera oförutsedda händelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)